Roblon A/S i tal

Roblon i tal

Hovedtal (mio. kr.)

2011/12  2012/13  2013/14  2014/15 2015/16
           

Resultatopgørelse:

         

Nettoomsætning

 253,8  267,0  259,8 227,7 251,6*

Heraf eksport

 230,2  227,6  239,7 220,2 200,0

Resultat af primær drift(EBIT)

 39,3  53,4  51,3 22,1 28,1

Finansielle poster netto

 1,8  0,7  2,0 1,9 0,7

Resultat før skat

 41,1  54,1  53,3 24,0 25,4*

Årets resultat

 30,8  41,0  40,4 18,4 20,0*

 

         

Balance: 

         

Aktiver

 244,0  274,5  300,6 287,4 300,6

Arbejdskapital

 74,0  93,7  82,5 71,3 63,8

Investeret kapital

 125,8  147,9  135,2 129,7 129,1

Egenkapital

 207,0  230,3  252,8  249,7 251,8

 

         

Pengestrømme: 

         

Pengestrømme fra drift

 34,1  31,4  59,8  23,2 28,2

Pengestrømme fra investering

 6,1  (8,7)  (7,7)  (67,0) (38,7)

Pengestrømme fra finansiering

 (25,0)  (17,9)  (17,9)  (21,5) (17,9)

Årets pengestrømme

 15,2  4,8  34,3 (65,3)  (28,4)

Investeringer i materielle anlægsaktiver

(3,5) (5,0) (5,4) (15,4) (4,0)

Af- og nedskrivninger

(9,3) (8,0) (9,0) (8,4) (9,6)
           

Nøgletal

         

Bruttomargin (%) 1)

53,7 56,0 58,2 56,0 53,2

Overskudsgrad (EBIT-margin) (%) 1)

 15,5  20,0  19,8 9,7  12,2

ROIC/afkast af gennemsnitlig investeret kapital (%) 1)

 31,6  39,0  36,2 18,3  21,7

Soliditetsgrad (%)

 84,8  83,9  84,1 86,9  83,8

Egenkapitalens forrentning (%) 

 15,1  18,7  16,7 7,3  8,0

Arbejdskapital, % af omsætning 1)

29,2 35,1 31,8 31,3 27,8

Gns. antal fuldtidsansatte medarb. 1)

136 138 138 139 130

Bruttoavance pr fuldtidsansatte medarbejder (DKK mio.) 1)

1,0 1,1 1,1 0,9 0,9
           

AKTIE-RELATEREDE NØGLETAL

         

Resultat pr. 20 kr. aktie (EPS)(2)

 17,2  22,9  22,6 10,3  11,2

Pris pr. overskudskrone (PE)

 9,7  10,4  12,6 23,6  21,1

Payout ratio (%)

 58  44  53 97  90

Pengestrømme pr. 20 kr. aktie fra driften (2)

19,1  17,6  33,5 13,0  15,8

Foreslået udbytte (% af pålydende værdi)

 50  50  60  50 50

Aktiernes indre værdi (2)

 116  129  141  140 141

Børskurs noteret ultimo (2)

 167  238  286  243 236

Børskurs/indre værdi

 1,4  1,8  2,0  1,7 1,7

 

*) For opdeling i fortsættende aktiviteter og ophørende aktiviteter, se venligst årsrapporten s.5.
1) Nøgletal baseret på fortsættende aktiviteter (indeværende og sidste år).

2) Omregnet for at afspejle 1:5 aktiesplit af selskabets A- og B-aktier. 

Sammenligningstal er ændret for alle de medtagne år

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger

De oplyste aktiebaserede nøgletal er relateret til B-aktierne.

 

Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis

 

Definition af anvendte nøgletal:

Bruttomargin Nettoomsætning minus vareforbrug, i procent af nettoomsætning
Bruttoavance pr. fuldtidsansatte medarbejdere Nettoomsætning minus vareforbrug
Gns. antal fuldtidsansatte medarbejdere
Overskudsgrad  Driftsresultat i procent af nettoomsætning.
ROIC/afkast af gennemsnitlig investeret kapital Driftsresultat (EBIT) i procent af gennemsnitlig investeret kapital. I investeret kapital indgår egenkapital og selskabsskat med fradrag af likvide midler og obligationer.
Solditetsgrad Egenkapital i procent af samlede aktiver, ultimo.
Egenkapitalens forrentning Resultat efter skat i procent af gennemsnitlig egenkapital.
Resultat pr. 20 kr. aktie   Resultat efter skat i forhold til gennemsnitligt antal aktier (ekskl. egne aktier) opgjort i overensstemmelse med IAS 33.
Pris pr. overskudskrone (PE) Børskursen i forhold til resultat pr. 20 kr. aktie.
Payout ratio    Samlet udbytteudbetaling i procent af ordinært resultat efter skat.
Pengestrømme pr. 20 kr. aktie Pengestrømme fra driftsaktivitet i forhold til gennemsnitligt antal aktier (ekskl. egne aktier).
Aktiernes indre værdi Egenkapitalen i forhold til antal aktier ultimo (ekskl. egne aktier).
Børskurs/Indre værdi Børskurs noteret ultimo
Aktiernes indre værdi

Accepter cookies

By continuing to browse or by clicking "Accept All Cookies" you agree to the storing of first- and third-party cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Read Privacy Policy

Copyright © 2012 Roblon A/S. Read Disclaimer notice >